چهارشنبه 16 بهمن 1398 09:10 conf_to 09:40
Mr. Soichiro Yasukawa
تجربیات جهانی در بازتوانی پس از سیلاب (UNESCO’s experience on Post Disaster Needs Assessment)
چهارشنبه 16 بهمن 1398 10:45 conf_to 11:20
دکتر ناصر طالب بیدختی
چالش ها و راهبردهای آموزش هیدرولیک