محور اصلی: مدیریت سیل

سایر محورها:

 • مهندسی رودخانه
 • هیدروانفورماتیک
 • هیدرولیک محاسباتی
 • هیدرولیک دریا و سواحل
 • هیدرولیک محیط های متخلخل
 • هیدرولیک محیط زیستی
 • فناوری های نوین آب
 • سازه های هیدرولیکی
 • ماشین های هیدرولیکی
 • سیستم های انتقال و توزیع آب
 • تجهیزات و روشهای اندازه گیری در هیدرولیک
 • کاربرد RS و GIS در مهندسی هیدرولیک