1- ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی بین محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم هیدرولیک سروکار دارند                                                       

2- همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینۀ ارزیابی و بازنگری طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینۀ موضوعات کنفرانس      

3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز                         

4- برپایی نمایشگاههای تخصصی جانبی به منظور افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت       

5- ارتقاء، توسعه و ترویج دانش مهندسی هیدرولیک                                                  

6- معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف مهندسی هیدرولیک