چهارشنبه 16 بهمن 1398
09:10 تا 09:40
سخنرانی
Mr. Soichiro Yasukawa
تجربیات جهانی در بازتوانی پس از سیلاب (UNESCO’s experience on Post Disaster Needs Assessment)
محل برگزاری
تالار شهید چمران
چهارشنبه 16 بهمن 1398
10:45 تا 11:20
سخنرانی
دکتر ناصر طالب بیدختی
چالش ها و راهبردهای آموزش هیدرولیک
محل برگزاری
تالار شهید چمران