* جهت دریافت راهنمای ثبت نام و نحوه بارگذاری مقاله در وب‌گاه اینجا را کلیک نمایید.

فرمت چکیده (فارسی): Word یا PDF 

فرمت مقاله کامل (فارسی): Word یا PDF 

Abstract Format (English): Word or PDF

Full Paper Format (English): Word or PDF

 

** جهت دریافت راهنمای ارائه مقالات شفاهی اینجا را کلیک نمایید.

فرمت ارائه مقاله شفاهی (فارسی): ORAL

Oral Format (English): ORAL


*** جهت دریافت راهنمای ارائه مقالات پوستری اینجا را کلیک نمایید.

فرمت ارائه مقاله پوستری (فارسی): POSTER

Poster Format (English): POSTER

** جهت دریافت فایل رزومه ارائه دهنده اینجا را کلیک نمایید (ویژه مقالات شفاهی)

(خواهشمند است فایل رزومه را بعد از پرینت، تکمیل نموده و همراه با فایل ارائه مقاله در زمان برگزاری کنفرانس به مسئول سالن تحویل نمایید)