1398-11-01
1398-10-14
1398-09-30
1398-11-05
1398-10-30
1398-10-15
ثبت نام بدون تاخیر 1398-11-08
ثبت نام با تاخیر 1398-11-13
مسابقات
مسابقه فیلم و عکس با محوریت سیلاب
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-11-10
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-11-12
مسابقه موشن گرافیک (تصاویر متحرک)
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-11-10
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-11-12
1398-11-16
1398-11-17