شورای سیاستگذاری
محمود نیلی احمدآبادی
رئیس کنفرانس
رئیس دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: nili [at] ut.ac.ir
مسعود منتظری نمین
دبیر کنفرانس
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mnamin [at] ut.ac.ir
مهدی یاسی
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.yasi [at] ut.ac.ir
امیر صمدی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
پست الکترونیکی: samadi [at] eng.ikiu.ac.ir
محمد رحیمیان
عضو کمیته برگزاری
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rahimian [at] ut.ac.ir
سهیل محمدی توچائی
عضو کمیته برگزاری
رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: smoham [at] ut.ac.ir
جابر سلطانی
عضو هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران
عضو هیات علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jsoltani [at] ut.ac.ir
علی اکبر شفیعی
عضو کمیته برگزاری
معاونت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران
پست الکترونیکی: info [at] wrm.ir
رضا مومنی وصالیان
عضو کمیته برگزاری
معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای تهران
پست الکترونیکی: momenivesalian [at] thrw.ir
محمدعلی طرفه
عضو کمیته برگزاری
معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران
پست الکترونیکی: torfeh [at] thrw.ir